Katka
Novotná

Obchodní podmínky

ARcursus s.r.o. – Všeobecné obchodní podmínky č. 03/2023

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností ARcursus s.r.o.., IČ: 04744811, se sídlem Xaveriova 3, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 339182 (dále též jen „my“ nebo „AR“). 

1.2. Jsme držitelem domény arcursus.cz, provozujeme internetové stránky www.katkanovotna.cz (dále jen „stránka“ nebo „stránky“). Internetový obchod na stránkách provozuje společnost Redbit s.r.o. Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755 (dále jen „simpleshop“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb/prodávajícím a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem/kupujícím. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (kurz, školení, seminář, koučování, konzultace, poradenství, terapie, psychoterapie, poradenství v psychologii a další služby dle naší aktuální nabídky) nebo prodeje produktů (knih, ebooků, edukačních videí), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky – internetový obchod, telefonicky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád (viz níže část Záruční a reklamační řád).

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a podpůrně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.5. Všechny klienty upozorňujeme, že nejsme zdravotnické zařízení a neposkytujeme služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejsme lékaři a neposkytujeme zdravotní služby, nepředepisujeme a ani nejsme oprávněni předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Naše služby nejsou hrazeny pojišťovnou. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás nenabádáme, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Naše služby nenahrazují lékařskou péči.

1.6. Naše služby jsou charakteru poradenství, mentoringu, koučování, psychologického poradenství, psychoterapie. Při naší práci se snažíme využívat nejmodernějších poznatků a přístupů z oblasti psychologie, filozofie, práce s lidmi a osobním rozvoji, systemického koučingu, inspirací jsou nám například principy rodinné terapie Virginie Satir, Kim Berg, Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT), Neurolingvistické programování (NLP), systemický přístup a jeho zdroje – teorie komunikace, kybernetika II. řádu, teorie systémů a autopoiezy.

1.7. Efektivita naší práce závisí na osobnostním nastavení a motivaci každého klienta. Mezi jednotlivými klienty mohou být z hlediska účinnosti v praxi značné rozdíly a nemůžeme garantovat výsledek naší práce z toho důvodu, že se jedná o práci s individuálním psychickým systémem. Přesto se v každém okamžiku snažíme v maximální míře klientovi pomoci s jeho potřebami, které důkladně zkoumáme a ověřujeme v dialogu.

1.8. Během konzultace, psychoterapie či poradenství mohou být využívány technické prostředky k audio nebo video nahrávkám terapií, které následně slouží jako zpětnovazební materiál pro pracovníka AR nebo Klienta. Pořizování těchto záznamů probíhá tak, že je zpravidla vidět obličej pouze pracovníka AR. Další využívanou formou je přítomnost dalšího terapeuta nebo týmu terapeutů (tzv. reflektující tým). Všichni členové poradenského týmu dodržují etický kodex a povinnost mlčenlivosti. Audio a video nahrávky jsou pracovníky AR používány pouze pro potřeby poradenství, pro výukové účely, pro účely supervizní a pro účely psychoterapeutického výcviku, a to vždy s ohledem na citlivost údajů.

2. Objednání a poskytování služeb, prodej zboží

2.1. Veškerá prezentace služeb a zboží (produktů) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. K objednání zákazník vybere službu/zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. V závislosti na aktuální nabídce nebo druhu služby/zboží je objednávka odesílána prostřednictvím rozhraní na stránce nebo je nutno ji odeslat e-mailem na námi uvedené kontaktní údaje. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.3. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo prověřit si existenci a identitu objednávajícího. V objednávce proto musíte uvést též jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo osoby oprávněné učinit objednávku a jednat Vaším jménem ve všech věcech týkajících se této objednávky. Za nezletilé klienty činí objednávku a v souvisejících právních vztazích jedná a odpovídá jeho zákonný zástupce, jenž rovněž odpovídá za poskytnutí informací nezbytných pro řádné poskytnutí služeb, účast klienta i bezpečnost nezletilého klienta i úhradu ceny poskytovaných služeb.  Poskytování poradenství nezletilým klientům (dále též „dítě“) nenahrazuje péči o dítě a zákonný zástupce po celou dobu poskytování služeb odpovídá za jeho bezpečnost, jakož i povinnost si dítě v místě poskytování služeb převzít. V odůvodněných případech může některá specifická Metoda vyžadovat realizaci bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, v jiných případech naopak je přítomnost takové osoby nezbytná. AR se zavazuje Vám poskytnout potřebné informace o obsahu, způsobu a významu takových služeb. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se obraťte s dotazem na přítomného pracovníka AR, nebo na vedoucí osobu nebo statutární orgán (jednatele AR).

2.4.Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka služby/zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem v podobě potvrzujícího mailu. Přílohou tohoto souhlasu je aktuální znění podmínek prodávajícího. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.5. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

2.7. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta. Daňový doklad je vždy odeslán na emailovou adresu uvedenou Kupujícím.

2.8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do sedmi dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

2.11. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu maximálně do 24 hod. od okamžiku objednání. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně zasláním emailu na adresu zc.susrucraobfsctd@ofni. Objednávky zboží starší než 24 hod. jsou obvykle již expedované a z toho důvodu je nelze zrušit. Pro objednávky služeb platí storno podmínky níže.

2.12. Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky. V případě porušení této povinnosti jsme oprávněni požadovat vedle náhrady vynaložených nákladů a vzniklé škody též smluvní pokutu ve výši ceny služeb dle objednávky.

2.13. V případě, že z Vaší strany bude objednáno poskytnutí služeb určitému počtu Vámi určených osob (např. objednáte školení pro X Vašich zaměstnanců apod.) a k jejich poskytnutí se tento počet osob nedostaví, nemáte nárok na slevu ani na náhradní plnění. V případě, že se k poskytnutí našich služeb dostaví vyšší než v potvrzené objednávce uvedený počet osob, vyhrazujeme si právo nadbytečné osoby vykázat, resp. službu jim neposkytnout, pokud před zahájením poskytování služeb neobdržíme Vaše rozšíření objednávky na tyto osoby a potvrzení o Vašem závazku uhradit odpovídající zvýšenou cenu služeb a nákladů s tím spojených, nebo pokud poskytnutí služeb nadbytečným osobám nebude dle našeho uvážení možné z personálních, kapacitních, bezpečnostních nebo jiných důvodů. Obdobně platí toto ustanovení též v případě, že se nejedná o osoby, ale o Vámi požadovaný širší nebo změněný rozsah plnění.

2.14. S ohledem na vysoce odborný charakter námi poskytovaných služeb je v některých případech nezbytné, abychom s přípravou plnění započali bezodkladně po obdržení objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že bez našeho souhlasu nelze její obsah měnit. Zároveň souhlasíte s tím, že s plněním můžeme započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Z tohoto důvodu není možné z Vaší strany od objednávky nebo smlouvy odstoupit po té, co jsme započali s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, školení apod. na individuálním základě vyplývajícím ze specifik Vaší objednávky.

2.15. AR může k zabezpečení profesionality poskytovaných služeb určit na každém setkání jednoho dalšího lektora nebo organizačního asistenta dle vlastního uvážení.

2.16. AR se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje, které získal od účastníků kurzu. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Tím nejsou dotčeny povinnosti AR k případnému poskytnutí informací uložené případně příslušnými právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných orgánů.

2.17. Odběratelé / klienti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje získané od všech účastníků kurzu v průběhu společné práce. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu s AR.

2.18. Klient, a je-li účastníkem nebo adresátem kurzu, semináře, konzultace nebo jiné služby nezletilá osoba, pak též její zákonný zástupce jsou povinni poskytnout AR veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb.

2.19. Odběratel po skončení realizace plnění poskytne na vyžádání dodavatele reference nebo jinou vhodnou formu zpětné vazby o průběhu plnění a spokojenosti s Kurzem. Poskytnutím reference nebo zpětné vazby uděluje odběratel svolení k jejímu použití ze strany AR v tištěné i elektronické podobě, včetně jejího šíření za účelem reklamy nebo propagace služeb AR. AR je však povinna zajistit, že v takto zveřejněné nebo jinak použité referenci nebo zpětné vazbě nebudou obsaženy žádné osobní údaje umožňující identifikaci odběratele/ Klienta nebo příjemce služeb, nebude-li k tomu předem udělen písemný souhlas ze strany dotčené osoby.  Povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů nebo soukromí osob, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, tím nejsou dotčeny.

3. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit počet osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů a kurzů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení či zúžení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka kurzu, semináře atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v důsledku, nějž by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh kurzu nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, je AR, resp. její dotčený pracovník oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

3.3. AR neodpovídá za technické problémy, problémy s připojením v případně poskytování služeb on-line na straně klienta. AR není povinna, jakkoliv službu nahrazovat z důvodu výpadku internetu či jiných technických problémů na straně klienta. AR je povinna zajistit kvalitní internetové připojení a technické zázemí na svojí straně. V případě výpadků internetu na straně AR má klient nárok na službu ve stejném rozsahu v termínu na kterém se s AR domluví.

4. Storno poplatky služeb

4.1. Zrušení objednané služby (základní kurz, nástavbový kurz, koučování, seminář, on-line seminář atd.) je možné pouze písemně/elektronicky a za následujících podmínek:

4.1.1. bezplatné storno přijímáme 15 kalendářních dnů před realizací objednané služby (základní kurz, nástavbový kurz, koučování, seminář atd.),

4.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 4 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 50% z ceny objednané služby, 

4.1.3 v případě zrušení účasti v rozmezí 3 až 2 kalendářní dny před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 75% z ceny objednané služby.

4.1.4 v případě zrušení v 1 den před zahájím realizace a v den realizace nebo po něm je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

4.1.5 neúčasti se z termínu konzultace, psychoterapie nebo poradenství  (jak osobní tak on-line) je nezbytné omluvit se formou telefonu nebo emailem nejpozději 24 hodin předem, v opačném případě je účtována konzultace, psychoterapie či poradenství (jak osobní tak on-line) tak, jako by proběhla.

4.2. Neúčastí na kurzu, semináři, on-line semináři nebo nedostavením se k poskytování objednaných služeb, nejde-li o případy dle odst. 4.1, nevzniká objednateli nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její části. 

4.3. Není-li poskytnutí služeb nebo účast na kurzu ze své podstaty vázána na osobu objednatele / klienta / účastníka, je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději před zahájením poskytování služeb. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek a služba se má za poskytnutou objednateli, jenž je též povinen uhradit příslušnou cenu.

4.4. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s AR pouze ze závažných důvodů (například prokazatelná nemoc účastníků). Pokud to bude možné, AR nabídne účast na stejné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nebylo na žádost objednatele zahájeno s poskytováním služeb před uplynutím této lhůty

5. Cena služeb a zboží, způsob platby a splatnost

5.1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou v českých korunách a konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to na emailu zc.susrucraobfsctd@ofni.

5.2. Ceny uvedené v námi odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku jsou platné 30 dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.3. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny. 

5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

6. Způsoby platby

6.1. Způsob platby

 • bankovním převodem
 • v hotovosti na provozovně společnosti (Dvorecká 21, Praha 4).

6.2. Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

6.3. Cena je splatná na základě platebních podmínek zaslaných odběrateli elektronicky. Zálohovou fakturu AR nevystavuje. Po úhradě ceny objednaných služeb a připsáním těchto peněz na náš bankovní účet je klientovi vystaven daňový doklad.   

6.4. AR je povinna vystavit daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.  Učiněním objednávky souhlasíte se zasíláním daňových dokladů pouze v elektronické podobě.

6.5. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, jste oprávněni ji vrátit AR ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

6.6. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání peněz na náš účet.

6.7. Právo účasti na kurzu, semináři apod. vzniká až na základě úplné úhrady ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky, není-li předem s AR dohodnuto jinak. AR si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, nevpustit do místa konaní kursu, semináře nebo podobné akce nebo klienta z tohoto místa vykázat v případě, že nebude předem uhrazena příslušná cena služeb, a klient se zavazuje tyto prostory na výzvu pracovníka AR opustit. Se souhlasem AR lze cenu služeb uhradit nejpozději v hotovosti v první den poskytování příslušné služby, nejpozději před jeho zahájením.

6.8. V případě, že vůči AR máte neuhrazené platební závazky, vyhrazujeme si právo neposkytovat Vám jakékoliv služby nebo plnění a poskytování služeb přerušit nebo omezit, a to i v případě, že již objednávka byla námi potvrzena nebo i v případě, že jsme s jejich poskytování započali, a to bez jakéhokoliv Vašeho nároku na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnění.

7. Dodací podmínky

7.1. Knihy zasíláme prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní na adresu udanou nakupujícím. V případě nezastižení adresáta na udané adrese Česká pošta skladuje zásilku patnáct dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. Termín vyzvednutí doporučeného psaní na České poště lze na žádost příjemce o dalších patnáct dní prodloužit. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky.

7.2. Při nákupu videí a ebooků vám na vámi dodanou emailovou adresu přijde přímo ebook/odkaz na ebook, který si můžete stáhnout ve formě pdf, pokud se jedná o produkt zdarma. Pokud se jedná o placený produkt elektronickou poštou obdržíte heslo, které můžete použít i opakovaně a na video/ebook se podívat kdykoliv.

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

8.1. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zboží z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

8.2. Kupující spotřebitel má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží!

8.3. Zboží spotřebitel vrací pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Po předání či prokázání odeslání vráceného zboží kupujícím, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající má nárok na úhradu za snížení hodnoty zboží, pokud došlo k jeho používání a částečnému opotřebení. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů se podle § 1837 občanského zákoníku nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Odstoupení od smlouvy (stejně tak vracené zboží) zašlete na adresu: ARcursus s.r.o., Xaveriova 3/1980, Praha 5, PSČ 15000

9. Jakost zboží při převzetí kupujícím od prodávajícího

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10. Práva kupujícího při nesplnění jakosti při převzetí

10.1. Není-li neúměrné k povaze vady, právo

 • na dodání nové věci
 • na výměnu součástí
 • od smlouvy odstoupit, není-li možné dodat novou věc, respektive vyměnit její součást, nebo při opakovaném výskytu vady po opravě či větším počtu vad, nemůže-li věc řádně užívat.

10.2. Je-li to neúměrné k povaze vady, právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech potom právo na přiměřenou slevu.

11. Vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí

11.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vady se nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 • zboží bylo prodáno za nižší cenu pro vadu,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

11.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím o vadě věděl.

11.3. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Při výměně zboží neběží nová záruka.

12. Reklamace a její uplatnění

12.1. V případě, že se v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne na tomto zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění práva z vady tato práva:

 • jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • jde-li o podstatné porušení smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

12.2. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

13. Záruční a reklamační řád

13.1. Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

13.2. Reklamované zboží zasílejte na adresu: ARcursus s.r.o., Xaveriova 3/1980, Praha 5, 15000 Na zásilku uveďte „Reklamace e – shop“.

13.3. Kupující může podat reklamaci emailem, na adresu zc.susrucraobfsctd@ofni, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.

13.4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

13.5. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace.

13.6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih, videí, ebooků či seminářů.

13.7. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

13.8. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na:

·       APEK – asociace pro elektronickou komerci http://www.apek.cz/

·       ČOI – Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz

·       Platforma pro řešení sporů on-linehttp://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.9. Spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce! Odkaz na platformu pro řešení sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr

14. Odpovědnost za vady

14.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaši ani členů domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek námi poskytnutých služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

14.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky kurzů, seminářů, poradenství a koučování je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje statutární orgán AR.   

15. Internetové spojení

15.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. 

15.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

16. Informace na stránkách

16.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o poskytovaných službách. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají odpovědnost za Vaše další použití našich produktů/výsledků našich služeb. 

16.2. Objevíte-li na stránkách jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je odstranili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům. 

17. Ochrana duševního vlastnictví

17.1. Obsah naších webových stránek i jakýchkoliv tiskových materiálů poskytovaných v rámci služeb zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím AR nebo je AR jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat nebo šířit. 

17.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu AR. 

17.3. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních materiálech, označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv části obsahu, k němuž má nebo vykonává příslušná autorská nebo jiná práva AR, zejména označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností AR nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

17.4. Pro účely těchto VOP se „Metodami“ rozumí:

 • Dohody (10 kroková metodika)
 • Výchova hlavou a srdcem a její aplikace (označováno též „trojúhelník předávání zodpovědnosti“)
 • Redukční kříž sebevědomí a sebeúcta
 • 7 principů zdravé rodiny
 • Jak a co se děti učí (označováno též „ledovec“)
 • Význam potřeb ve výchově a práce s potřebami a strachy dětí
 • Detailní analýza Jak porozumět potřebám mého dítěte
 • Pouta rodiny
 • další metody, jejichž původcem je AR nebo k nimž vlastní práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, nebo je vykonává na základě smlouvy s jejich majitelem.

17.5. Berete na vědomí, že AR je výhradním držitelem:

 • autorských a jiných práv duševního vlastnictví týkajících se Metod, jejich tiskových, grafických, vizualizačních, prezentačních a jiných podkladů, ztvárnění, závěrečných zpráv, ať již v elektronické nebo datové podobě, včetně všech jejich součástí a prvků,
 • práv na označování a užití obsahu a prvků nyní i v budoucnu zahrnutých do Metod;
 • oprávnění k veškerým názvům a označením užívaným v souvislosti s Metodami, zejména grafické a slovní názvy Metod a jejich součástí, jejich loga, firmy, obchodní jména,
 • práv k veškerým vynálezům, algoritmům a postupům použitým v Metodách;
 • práva určovat, užívat a rozhodovat o specifické vizualizaci a prezentaci Metod;
 • šablon a schémat pro komunikaci s klienty, užívaných v rámci Metod;
 • práv k systému poskytování licencí a certifikace, včetně oprávnění k jejich změnám;
 • veškerých práv k počítačovým programům (software) týkajících se Metod.

18. Ochrana osobní údajů

18.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb (jméno, příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, kurzů nebo seminářů).

18.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

18.3. AR informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že AR porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

18.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

18.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.

18.6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících kurzů, seminářů apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

19. Souhlas se zpracováním osobních údajů

19. 1.   Uděluji tímto souhlas ARcursus s.r.o. IČ 04744811, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

·       e-mail

 • telefonní číslo

·       obrazový a hlasový záznam (audio a video nahrávky poradenství a konzultací)

·       písemný zápis z poradenství, psychoterapie a konzultací

 • využití nahrávek k propagaci na webu
 • využití fotografií k propagaci na tištěných materiálech a na webu

19.2   Výše uvedené audio a video nahrávky poradenství a konzultací údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování poradenství a konzultací (charakteristický způsob práce při systemickém poradenství) a vyúčtování těchto služeb. Tyto údaje budou Poskytovatelem zpracovány po dobu 10 let.

19.3 S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Poskytovatele.

19.4   Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, zpětvzetí se nevztahuje na fakturační údaje, které má Poskytovatel povinnost ze zákona evidovat 10 let.
 • požadovat po AR informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po AR vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po AR výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na AR nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

20. Rozhodné právo, soudní řešení sporů a soudní příslušnost, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

20.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem. 

20.2. Pro veškeré soudní spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti AR.

20.3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s AR uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: zc.iocobfsctd@rda
Web: adr.coi.cz

20.4 V případě sporu mezi spotřebitelem a AR, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne AR spotřebiteli informace uvedené v odstavci 11.3 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

20.5 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

21. Závěrečná ustanovení

21.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb, prodeje zboží. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 1.12.2023